Privatumo politika

 

INTERNETO SVETAINĖS WWW.BINOMA.LT

PRIVATUMO POLITIKA

  

Bendrosios nuostatos

 

Ši interneto svetainės www.Binoma.lt (toliau – Svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato ir užtikrina privatumo sąlygų, Jums naudojantis Svetaine, įgyvendinimą. Joje atskleidžiama, kokiais principais vadovaujamės ir kaip elgiamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos gauname.

Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepaisant to, ar jie yra joje užsiregistravęs ar ne.

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente vartojamas sąvokas:

asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri vienas ar kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise;

duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

slapukai (cookies)itin nedidelės apimties tekstiniai failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Jie leidžia atpažinti lankytoją per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.

Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamiems tikslams pasiekti. Siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Tai atlikdami, vadovaujamės Bendrojo duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas) ir kituose teisės aktuose nustatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Privatumo politikos pakeitimai ir tikslinimai bus skelbiami Svetainėje, nurodant pakeitimų ir tikslinimų esmę, kad Svetainės lankytojai turėtų galimybę su jais susipažinti.

 

Asmens duomenų tvarkymo principai

 

Svetainę www.Binoma.lt tvarko ir administruoja UAB „Binoma“, juridinio asmens kodas 304851396, adresas Panerių g. 51, Kaunas (toliau – Įmonė). Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Įmonė laikoma Jūsų asmens duomenų valdytoju.

Su Įmone dėl Privatumo politikos galima susisiekti el. paštu: info@binoma.lt arba telefonu +37060055111.

 

Tvarkydami asmens duomenis,

– laikysimės galiojančių teisės aktų reikalavimų;

– juos tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;

– sieksime, kad netikslūs asmens duomenys, esant reikalui, būtų tikslinami, pildomi, o numatytais atvejais – ir naikinami;

– saugosime tiek ir tokia forma, kad subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tų tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tvarkomi ir saugomi;

 – neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neviešinsime, nebent teisės aktų bei šios Privatumo politikos nustatytais atvejais.

 

Tvarkomi asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis vartotojo pateiktu sutikimu, atsižvelgiant į teisės aktų bei šios Politikos nustatytus reikalavimus. Asmens duomenys taip pat tvarkomi siekiant įgyvendinti teisės aktais svetainės valdytojui nustatytas prievoles.

Tvarkomi asmens duomenys bei jų pobūdis priklauso nuo to, ar asmuo Svetainėje yra užsiregistravęs ar joje naršo kaip neregistruotas vartotojas.

Jeigu asmuo yra registruotas Svetainėje, tvarkomi šie duomenys:

paties duomenų subjekto pateikti identifikaciniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas ar tel. numeris ir pan.);

paties duomenų subjekto pateikti kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris, socialinio tinklo paskyra ar pan.).

Jeigu asmuo yra neregistruotas Svetainėje, tvarkomi šie duomenys:

interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, paspaustos nuorodos, reklamos ir kt. Taip siekiama tobulinti Svetainės turinį, patrauklumą vartotojams ir reklamos užsakovams.

Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti Svetainės patrauklumą, funkcionalumą, priimant sprendimus dėl jos turinio bei programinės dalies tobulinimo, taip pat siekiant sudaryti vartotojams lengvesnes Svetainės naršymo sąlygas, ją derinant prie vartotojų poreikių, siekiant vartotojams pateikti individualizuotus reklamos pasiūlymus ir norint įvertinti Svetainės lankomumą, jos veikimą.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi siekiant registruotiems vartotojams pateikti naujienas, pranešimus apie Svetainės turinio atnaujinimus, naujus pasiūlymus.

Asmenys, užsiregistravę Svetainėje, turi teisę el. paštu gauti Svetainės siunčiamus naujienlaiškius. Tokiu atveju registruodamiesi ar vėliau, panorę gauti naujienlaiškius, specialioje Svetainės skiltyje „Noriu gauti naujienlaiškį“ varnele turi pažymėti savo sutikimą gauti Svetainės siunčiamus naujienlaiškius. Šis sutikimas bet kuriuo momentu gali būti atšaukiamas, naujienlaiškyje pažymint nuorodą „Atsisakau“ ar apie tokį sprendimą pranešant el. paštu.

 

Slapukų (cookies) naudojimas

 

Svetainėje duomenys apie jos lankytojus renkami naudojant slapukus (angl. cookies). Tai itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Slapukai leidžia atpažinti lankytoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėje, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, todėl lankytojui pateikiamas jam labiau pritaikytas turinį, pagreitinama Svetainėje vykdoma paieška. Pabrėžtina, kad Slapukai naudojami didžiojoje daugumoje internetinių svetainių.

Padedant Slapukams, gaunama informacija naudojama siekiant užtikrinti, kad Svetaine būtų naudojamasi patogiau (pvz., ją „personalizuojant“ pagal lankytojo poreikius), jie padeda tobulinti Svetainę, analizuoti lankytojų įpročius, veiksmingiau planuoti rinkodarines kampanijas.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nebūtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Lankytojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl Slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti slapukus. Lankytojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, pakoregavęs interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą.

 

Asmens duomenų saugojimo tvarka

 

Duomenys apie Svetainės lankytojus, kurie mus pasiekia, kaupiami ir saugomi ES teritorijoje, tačiau, esant reikalui, jie gali būti perduoti saugoti ir už ES ribų, užtikrinant, kad jie būtų tvarkomi saugiai ir laikantis teisės aktų bei Privatumo politikos nuostatų.

Duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Pavyzdžiui, užsiregistravusių Svetainėje lankytojų duomenys saugomi ne trumpiau, nei asmuo yra užsiregistravęs Svetainėje. Be to, saugomi tik atnaujinti duomenys – pasenę (buvę iki atnaujinimo) duomenys yra naikinami, jie nesaugomi, nebent tokį reikalavimą nustato teisės aktai.

Svetainėje surinkti duomenys nebus teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus Privatumo politikoje numatytais atvejais, esant teisėtam pagrindui perduoti juos tretiesiems asmenims. Be to, jie bus naudojami tik Privatumo politikoje numatytais tikslais ir būdais arba įgyvendinant atitinkamas teisės aktų nuostatas.

Tretiesiems asmenims Svetainėje surinkti duomenys gali būti atskleisti tik paslaugų teikėjams (pvz., įgyvendinant sutartis su jais paslaugų teikėjais), tačiau pastariesiems keliamas reikalavimas užtikrinti, jog gauti duomenys būtų naudojami tik Svetainei ar duomenų valdytojui paslaugų teikimo tikslais.

Įvykus bet kokiam asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris taptų mums žinomas ir galėtų daryti įtaką Svetainės lankytojų teisėms, Svetainė įsipareigoja, nustačius, kokių asmenų ir kokie duomenys buvo pažeisti, nedelsiant pranešti apie jų duomenų saugumo pažeidimą.

 

Asmens duomenų subjekto teisės

 

Svetainės lankytojai, kaip asmens duomenų subjektas, turi teisės aktais įtvirtintas teises: būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; nustačius, kad asmens duomenys yra netikslūs, reikalauti juos ištaisyti ar papildyti ar reikalauti sunaikinti duomenis (kai jie tampa nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti ar tvarkomi neteisėtai). Be to, asmens duomenų subjektas turi teisę atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pareikalauti, kad surinkti asmens duomenys lengvai skaitomu formatu būtų pateikti jam pačiam arba persiųsti kitam duomenų valdytojui (su sąlyga, jeigu tai įmanoma techniškai įgyvendinti).

Prašymas teikiamas raštu šios Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų tvarkymo principai nurodytu el. paštu ar siunčiant paklausimą (pranešimą) įmonės buveinės adresu. Į šį paklausimą (pranešimą) įmonė įsipareigoja atsakyti per 30 kalendorinių dienų nuo gauto paklausimo (pranešimo) bei visų atsakyti būtinų dokumentų gavimo dienos.

Esant teisės aktuose numatytiems atvejams, duomenų valdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti aptartus duomenų subjekto prašymus. Pavyzdžiui, jeigu reikia užtikrinti pavestų prievolių įgyvendinimą, užtikrinant valstybės saugumą, gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją ar baudžiamąjį persekiojimą, ginant svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų subjektui nesutinkant su įmonės atsakymu ar jos vykdomais veiksmais, duomenų subjektas turi teisę dėl to teikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui.

 

__________________

 

INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.BINOMA.LT

PRIVATUMO POLITIKA

  

I. Bendrosios nuostatos

 

UAB „Binoma“, juridinio asmens kodas 304851396, buveinės adresas Paneri7 g. 51, Kaunas, Lietuva (toliau – Bendrovė) yra internetinės parduotuvės www.Binoma.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) savininkas ir valdytojas.

Bendrovės kontaktiniai duomenys:

Adresas: Panerių g. 51, Kaunas;
Telefonas: +37060055111;

El. paštas: info@binoms.lt .

 

Pabrėžiame, kad, naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, svetainės lankytojas (toliau – Naudotojas) sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo politikos nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Internetine parduotuve. Perskaitęs Privatumo politiką ir toliau pasinaudojęs Internetine parduotuve, Naudotojas patvirtina, kad sutinka su Privatumo politika.

Veiksmai, kai naudojami Naudotojo asmens duomenys, atliekami vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas, o apie padarytus pakeitimus, kurie įsigalioja paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dieną, Naudotojams pranešama Internetinėje parduotuvėje.

Išsami informacija apie Bendrovę, jos atstovų, tarp jų ir asmenų, atsakingų už Internetinės parduotuvės Naudotojų asmens duomenų apsaugą, kontaktiniai duomenys pateikti Internetinės parduotuvės svetainės bloke „Kontaktai“.

 

II. Pagrindinės sąvokos

 

Duomenų valdytojas – UAB „Binoma“, juridinio asmens kodas 304851396, buveinės adresas Panerių g. 51, Kaunas, Lietuva, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, prieinama interneto svetainėje www.Binoma.lt

Naudotojas – asmuo, kuris lankosi Internetinėje parduotuvėje, siekia nupirkti (nuperka) joje parduodamų produktų (prekių ir / ar paslaugų). 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Pastaba: valdžios institucijos, kurios gali gauti asmens duomenis, vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės paskyra, kuri sukuriama paties Naudotojo ir kurioje saugomi bei tvarkomi Naudotojo duomenys bei pirkimų istorija.

Slapukai (cookies)itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į Naudotojo įrenginio, kuriuo naršoma Internetinėje parduotuvėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti Naudotoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėje, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.

Bendrovės partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

 

III. Asmens duomenų gavimo būdai ir tvarkymo tikslai

 

Duomenų valdytojas Naudotojų asmens duomenis gauna, kai:

(i) Naudotojas informaciją apie save pateikia pats (Internetinėje parduotuvėje susikūręs asmeninę paskyrą ir įsigydamas bet kokį produktą ir / ar bet kokia forma bendraudamas su Bendrove);

(ii) Duomenys apie Naudotoją surenkami tuomet, kai Naudotojas naudojasi Internetinės parduotuvės svetaine (pvz., Naudotojui sutikus naudoti slapukus);

(iii) Naudotojo duomenys gaunami iš kitų asmenų (pvz., Naudotojui sutikus, Bendrovė duomenis apie jį gauna iš „Facebook“, „Google“).

 

Pažymėtina, kad Bendrovėje surinkti duomenys apie Naudotoją tvarkomi šiems tikslams:

a) siekiant vykdyti elektroninę prekybą Internetinėje parduotuvėje ir teikti visas kitas su tuo susijusias paslaugas;

b) organizuojant bei įgyvendinant įvairaus pobūdžio ir formos konkursus, akcijas, žaidimus ir pan.;

c) siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę;

d) siekiant užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Naudotojo ir Internetinės parduotuvės;

e) vykdyti tiesioginę rinkodarą.
                      Bendrovė užtikrina, kad Naudotojo
asmens duomenys nerenkami ir netvarkomi jokiems kitiems, nesusijusiems su nurodytaisiais, tikslams. 

 

IV. Bendrovės renkami ir tvarkomi Asmens duomenys, jų saugojimo trukmė. Tvarkymo teisinis pagrindas

 

Bendrovė, kaip Internetinės parduotuvės surinktų duomenų asmens valdytojas, savo veikloje renka ir tvarko tik asmenų, vyresnių nei 16 m. amžiaus, asmens duomenis, nes Internetinės parduotuvės produkcija įprastai skirta vyresnio nei 16 m. amžiaus asmenims. Išimtis – jeigu asmens, jaunesnio nei nurodytasis amžius, vienas iš tėvų (globėjas) pateikė rašytinį sutikimą, kad toks asmuo naudotųsi Internetine parduotuve, o kartu kad būtų renkami jo asmens duomenys.

Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis:

1) patvirtintus sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Naudotoją yra renkami ir tvarkomi įgyvendinant internetinę prekybą bei teikiant kitas su tuo susijusias paslaugas: Naudotojo vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, asmens šeiminės padėties duomenys, Naudotojo išreikštos pretenzijos, paklausimai;

2) patvirtintus Naudotojo sutikimo pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Naudotoją yra renkami ir tvarkomi organizuojant bei įgyvendinant konkursus, akcijas, žaidimus ir pan.: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas;

3) patvirtintus Naudotojo sutikimo pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Naudotoją yra renkami ir tvarkomi organizuojant bei įgyvendinant tiesioginės rinkodaros priemones: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, miestas, pirkinio ir / ar paslaugų kategorija, sandorio sumos duomenys, socialinių tinklų paskyros duomenys, vardas, gyvenamosios vietos adresas;

4) patvirtintus Bendrovės teisėto intereso teisiniu pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Naudotoją yra renkami ir tvarkomi siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei norint užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Naudotojo ir Internetinės parduotuvės: garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys, pretenzijos bei skundai.

Bendrovė informuoja, kad ji suvokia Naudotojo asmens duomenų svarbą ir reikšmę, todėl deda visas reikiamas pastangas, užtikrindama šių duomenų saugumą ir konfidencialumą. Siekdama išvengti galimos neteisėtos prieigos prie asmens duomenų ar neteisėto asmens duomenų atskleidimo, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones ir jas nuolatos atnaujina. Nepaisant to, pripažįstama, kad net ir tinkamai parinktos bei įdiegtos techninės administracinės saugumo priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo.

Tvarkomus asmens duomenų saugojimo terminus Bendrovė nustato vadovaudamasi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle ir atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo tikslus. Taigi, Bendrovė taip saugo Naudotojų asmens duomenis: 
                      – Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslams, saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuve;

– Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslams, saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;

– Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslams, saugomi 4 (ketverius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Bendrovės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;

– Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslams, saugomi 3 (trejus) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis šiam tikslui gavimo dienos;

 – Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir siekiant užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Naudotojo ir Internetinės parduotuvės, saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų asmens duomenų gavimo dienos.

Pasibaigus nurodytam asmens duomenų saugojimo terminui, Bendrovė sunaikina tokius apie Naudotoją tvarkomus asmens duomenis. 

 

V. Naudotojo teisės

 

Bendrovė savo veikloje kelia reikalavimą bei siekį užtikrinti Internetinės parduotuvės lankytojų (Naudotojų) asmens duomenų saugumą ir tinkamą priežiūrą. Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytoja, gerbia, laikosi ir įgyvendina šiais klausimais teisės aktų keliamus reikalavimus dėl tokių Naudotojo teisių:

teisės į informaciją. Naudotojas turi teisę būti informuotas apie Bendrovės atliekamą Naudotojo asmens duomenų tvarkymą;

teisės gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo asmens duomenimis;

teisės į Naudotojo asmens duomenų ištaisymą, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs;

teisės būti pamirštam, kai asmens duomenys duomenų valdytojui tampa nereikalingi siekiant tikslų, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jeigu Naudotojas atšaukia savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas ir Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Naudotojas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis; jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės; Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;

teisės apriboti Naudotojo asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; Bendrovei nebereikia Naudotojo asmens duomenų tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami, tačiau jų reikia Naudotojui, siekiančiam pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

– teisės prieštarauti Naudotojo asmens duomenų tvarkymui. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą; tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni; kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslui, įskaitant profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara;

teisės į asmens duomenų perkeliamumą. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu ar sutartimi ir tokie Naudotojo asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Tokiu atveju Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui;

 teisės atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

Be jau išvardytų teisių, Naudotojas, jeigu mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva). 

Bendrovė nurodo, jog visus reikiamus sprendimus priims ir būtinus veiksmus, įgyvendindama aptartas Naudotojo teises, atliks nedelsiant, kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Naudotojo rašytinio kreipimosi gavimo dienos. Taip pat Bendrovė nurodo, kad, esant reikalui ir atsižvelgiant į kreipimosi bei situacijos sudėtingumą ir gautų kreipimųsi skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju, Bendrovė, priėmusi sprendimą pratęsti minėtąjį terminą, įsipareigoja apie tai tinkamai pranešti Naudotojui, nurodydama termino pratęsimo trukmę ir tai lėmusias priežastis. 

 

VI. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims.

Duomenų atskleidimas

 

Bendrovė, veikdama kaip Interneto parduotuvė, vykdydama savo veiklą bei įgyvendindama prisiimtus įsipareigojimus, naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, IT sistemos administratorių, teisininkų, mokesčių konsultantų, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis. Kad galėtų pasiekti Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų, atsižvelgdama į konkretų asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė turi teisę perduoti ir perduoda Naudotojo asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. Tam tikrais atvejais Naudotojo asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai, veikiančiai už Europos Sąjungos ribų. Tačiau Bendrovė užtikrina, kad tretiesiems asmenims Naudotojo asmens duomenys perduodami tik tokie ir tik tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinant jų pareigas ir užtikrinant Naudotojo teisėtus interesus. Bendrovė taip pat patvirtina, kad yra nustačiusi tinkamas apsaugos priemones, kuomet asmens duomenys būtų perduoti į valstybes, esančias ne Europos Sąjungoje, o Naudotojui užtikrinama galimybė naudotis visomis teisės aktuose įtvirtintomis jo, kaip duomenų subjekto, teisėmis ir gynimo priemonėmis.

Bendrovė patikina, kad ji ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perduoda asmens duomenis, veikia atskirų tarp šalių sudarytų susitarimų, kuriais aptariamos trečiojo asmens pareigos Bendrovei bei kuriame įtvirtinama trečiojo asmens pareiga užtikrinti susitarimams vykdyti reikalingų perduotų asmens duomenų saugumą, taip pat ir įdiegti būtinas technines administracines saugumo priemones. 

Bendrovė užtikrina Naudotojo asmens duomenų saugumą bei konfidencialumą, t. y. ji, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis, neturi teisės atskleisti Naudotojo asmens duomenų kitiems subjektams. Išimtys galimos tik tuomet, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas arba ją įpareigoja kompetentingos valstybinės institucijos.

Susipažindamas su šia Privatumo politika, Naudotojas patvirtina, kad jis suvokia ir priima savo įsipareigojimą saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės paskyros individualų slaptažodį, prisijungimo vardą ir kitus asmens duomenis. Kartu jis patvirtina, kad suvokia, jog neturi teisės jokiems kitiems tretiesiems asmenims atskleisti minėtųjų prisijungimo vardo bei slaptažodžio, Asmens duomenų apie save, o kilus įtarimų, kad tokie duomenys buvo atskleisti ar žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant apie tai tinkamai pranešti Bendrovei. 

 

VII. Slapukų (cookies) naudojimas

 

Internetinėje parduotuvėje duomenys apie jos lankytojus renkami naudojant slapukus (angl. cookies). Tai itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Internetinėje parduotuvėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti Naudotoją, kai jis kitą kartą apsilanko Internetinėje parduotuvėje, leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, todėl Naudotojui pateikiamas jam labiau pritaikytas turinys, pagreitėja Internetinėje parduotuvėje vykdoma paieška. Pabrėžtina, kad slapukai naudojami daugumoje internetinių svetainių.

Padedant slapukams gaunama informacija naudojama tam, kad būtų patogiau naudotis Internetine parduotuve (pvz., ją „personalizuojant“ pagal Naudotojo poreikius), taip pat slapukai padeda tobulinant Internetinę parduotuvę, analizuojant lankytojų įpročius, siekiant veiksmingiau planuoti rinkodaros kampanijas.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Internetinės parduotuvės veikimui;

funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nebūtini Internetinės parduotuvės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Internetinės parduotuvės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų sudominti Naudotoją.

Naudotojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti slapukus. Jeigu Naudotojas nesutinka, kad slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“. Naudotojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, pakoreguodamas interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Internetinėje parduotuvėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą.

 

VI. Tiesioginės rinkodaros kampanijų vykdymas

 

Bendrovė, iš anksto gavusi Naudotojo sutikimą, kad jo pateikti duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams, turi teisę Naudotojui siųsti atitinkamus pranešimus su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais elektroniniu paštu ar trumpąja „sms“ žinute. Tačiau Bendrovė užtikrina, kad ji šiuos duomenis naudosi tik savo rinkodaros pasiūlymams siųsti,    t. y. trečiųjų asmenų rinkodaros pasiūlymų Naudotojams ji nesiųs.
                      Bendrovė informuoja, kad N
audotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą rinkti ir tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslams, nepaisant to, kada ir kokios formos toks sutikimas buvo patvirtintas.
                     
Naudotojas, nebepageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslams, gali: 
                      (i) prisijungti prie savo Internetinėje parduotuvėje susikurtos asmeninės paskyros ir skyriuje „Mano duomenys“ atitinkamai tai pažymėti (pvz., nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. paštu ir SMS“, bei spustelti nuorodą „Atnaujinti“);

(ii) Bendrovei parašyti elektroninį laišką adresu info@binoma.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti pranešimų tiesioginės rinkodaros tikslams;

(iii) atsisakyti naujienlaiškio, spusteldamas gauto naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą „atsisakyti“. 
 

 Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. birželio mėn. 01 d. Jos pakeitimai ir tikslinimai bus skelbiami Internetinėje parduotuvėje, nurodant pakeitimų ir tikslinimų esmę, kad Svetainės lankytojai turėtų galimybę su jais susipažinti.

 

____________

INTERNETO SVETAINĖS WWW.BINOMA.LT

SLAPUKŲ (COOKIES) POLITIKA

  

Interneto svetainės slapukai (cookies) – tai itin nedidelės apimties tekstiniai failai, atsiunčiami ir laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti lankytoją (jo įrenginį), kitą kartą apsilankiusį Svetainėje, leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, pagerinti interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus įrenginiams ir informacijai, esančiai juose. 

 

I. Naudojimo tikslai

 

Interneto svetainė www.Binoma.lt (toliau – Svetainė) Slapukus naudoja siekdama palengvinti naudojimąsi Svetaine, norėdama individualizuoti lankytojų naršymo istoriją ir ieškomą turinį, kad galėtų pateikti individualizuotus informacijos pasiūlymus, kurie būtų aktualūs konkrečiam lankytojui. Padedant Slapukams, gauti duomenys naudojami tam, kad Svetainės lankytojams būtų patogiau naudotis teikiamomis paslaugomis, be to, atsiranda galimybė vertinti, kokius komercinius ir reklaminius pasiūlymus teikti konkrečiam lankytojui.

Kai kuriais atvejais Slapukų surinkti duomenys gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams, tačiau Svetainė įsipareigoja juos prieš tai nuasmeninti, kad nebūtų galimybės identifikuoti konkrečių asmenų.

II. Svetainės lankytojo sutikimas, kad būtų naudojami Slapukai

 

Kiekvienas Svetainės lankytojas turi teisę nuspręsti, ar sutinka, kad Slapukai būtų naudojami, ar su tuo nesutinka. Tokį pasirinkimą lankytojas gali patvirtinti savo naudojamos naršyklės nustatymuose pasirinkdamas, ar sutinka su Slapukais, ar ne. Lankytojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl Slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti Slapukus. Lankytojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti Slapukus, taip pakoreguodamas interneto naršyklės nustatymus, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą ar net galimybę naudotis Svetaine. Dėl šios priežasties nepatartina trinti ar blokuoti Slapukus.

Pažymėtina, kad Svetainės lankytojas Slapukų gali atsisakyti bet kuriuo metu juos ištrindamas iš savo naršyklės, kurioje jie įdiegti (Slapukų valdymo vieta priklauso nuo kiekvieno lankytojo naudojamos naršyklės), arba pateikdamas rašytinį prašymą dėl Slapukų naudojimo atšaukimo el. paštu info@binoma.lt . Žinotina, kad, pateikdamas tokį prašymą ir atšaukdamas sutikimą naudoti Slapukus, lankytojas privalo ištrinti ir naršyklėje įdiegtus Slapukus.

 

III. Svetainės naudojami Slapukai

Svetainėje gali būti naudojami toliau aprašomi Slapukai.

Būtinieji techniniai Slapukai būtini Svetainės veikimui – jie padeda atvaizduoti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį lankytojo įrenginyje. Būtinieji techniniai Slapukai užtikrina interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, prisitaikymą prie lankytojo poreikių (pvz., svetainės atvaizdavimą Slapukai padeda pritaikyti lankytojo naudojamo įrenginio ekrano dydžiui). Be šių Slapukų neįmanoma visiškai laisvai naudotis Svetaine, todėl nėra galimybės jų atsisakyti. Būtinieji techniniai slapukai nerenka apie lankytojus informacijos, kuri gali būti naudojama rinkodarai. 

Funkciniai slapukai – tai Slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau labai pagerina jos ar mobiliosios aplikacijos veikimą (funkcionalumą), patogumą ir lankytojų patirtį. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, pasirinktai Svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, padeda automatiškai įsiminti Svetainės lankytojo registracijos duomenis (lankytojui pasirinkus tokią funkciją), išsaugoti pasirinktą prekių krepšelį. Funkciniai slapukai nerenka apie lankytoją informacijos, kuri gali būti naudojama rinkodarai. Jų atsisakyti nėra galimybės.

Analitiniai slapukai  naudojami siekiant geriau pažinti Svetainės lankytojus, kad būtų galima jos (Svetainės) veikimą priderinti prie lankytojų poreikių. Šie Slapukai gali suteikti galimybę Svetainėje matyti populiariausias žiūrėtas prekes (naujienas) ir panašią naudingą informaciją, jie padeda analizuoti Svetainės veiklą, padeda vertinti, kas padaryta tinkamai, kas veikia puikiai, o ką reikėtų patobulinti, todėl  negalima jų atsisakyti. Analitiniais slapukais surinkta informacija neindividualizuojama, ji naudojama apibendrinta, tačiau tokie Slapukai gali būti naudojami siekiant įvertinti Svetainėje esamų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai arba komerciniai slapukai naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų sudominti Svetainės lankytojus, mėginant individualizuoti kiekvieno lankytojo naršymo patirtį ir rodomą turinį. Taip pat jie padeda pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent konkrečiam Svetainės lankytojui. Tiksliniais arba komerciniais slapukais analizuojama naršymo istorija, todėl šie duomenys naudojami siekiant Svetainės lankytojui pateikti specialius rinkodaros ar komercinius pasiūlymus. Svetainės lankytojai turi galimybę atsisakyti tikslinių arba komercinių Slapukų. Pažymėtina, kad Svetainė šiuos Slapukus gali perduoti tretiesiems asmenims, Svetainės reklamos partneriams, tačiau, juos perduodant, visi Svetainės lankytojų duomenys būtų nuasmeninti, tad tretieji asmenys pagal šiuos duomenis neturėtų galimybės nustatyti konkrečių asmenų.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai. Svetainė, vykdydama savo veiklą ir siekdama atlikti atskirus darbų ir / ar funkcijas, pasitelkia trečiąsias šalis, o katu ir trečiųjų šalių Slapukus. Tretieji asmenys (Svetainės partneriai), vykdydami savo veiklą ir teikdami paslaugas Svetainei (pvz., suteikdami galimybę Svetainės lankytojui pateikti komentarą ar atsiliepimą apie Svetainę), yra įsidiegę įvairius papildomus Slapukus, kurie neleidžia pasiekti Svetainės lankytojų duomenų, o jų teikiamos paslaugos nesuteikia galimybės susieti tam tikrus duomenis su konkrečiu lankytoju. Bet kuriuo atveju Svetainė užtikrina, kad veikia su patikimais partneriais, įsidiegusiais įvairias būtinas bei papildomas saugumo priemones, galinčias užtikrinti tinkamą Svetainės lankytojų duomenų apsaugą. Šie slapukai nerenka apie lankytoją informacijos, kuri gali būti naudojama rinkodarai.

 

Svetainės lankytojai, turintys klausimų ar pastabų dėl Svetainės Slapukų (cookies) politikos, turi teisę pateikti juos el. paštu info@binoma.lt . Lankytojas, nesutikdamas su gautu Svetainės atsakymu ar jos vykdomais veiksmais, gali nustoti naudotis Svetaine arba pateikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 __________